Spis publikacji

1997-2018

 1. Marjak H., Zachowania internautów w mediach społecznościowych w sytuacji kryzysowej na poziomie lokalnym: analiza studium przypadku "Otrzęsiny UTP 2015", 15/2018, s. 113-127, Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, Gdańsk 2018.
 2. Marjak H., Znaczenie mediów społecznościowych po wystąpieniu sytuacji kryzysowej. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 167/2018, s. 21-36. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018.
 3. Marjak H. Platforma społecznościowa Facebook jako narzędzie marketingu w działalności gospodarstw agroturystycznych. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oeconomica 333 (86)1, s. 51-62, Szczecin 2017, DOI:10.21005/oe.2017.86.1.06. 
 4. Marjak H., Negatywne zjawiska związane z rozwojem innowacyjności: patent trolling. W: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce - dylematy i sposoby wspierania środkami Unii Europejskiej [red. Rosati D., Wiśniewska J.], CeDeWu, s. 199-213, Warszawa 2016.
 5. Marjak H., Analiza wykorzystania mediów społecznościowych jako innowacyjnego sposobu interakcji w gospodarstwach agroturystycznych. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - T. 162 (2015), s. 127-138.
 6. Marjak H. Potencjał i rola mediów społecznościowych w zarządzaniu kryzysowym na kolejnych etapach sytuacji kryzysowej. Logistyka 5/ 2014, s. 1009-1018.
 7. Marjak H., Ocena działań online urzędów gmin w przygranicznych gminach regionu północno-zachodniego. Folia Pom. Univ. Tech. Stetin., Oeconomica 308 (74) 1, s. 73-84, Szczecin 2014.
 8. Marjak H., Ocena efektywności wybranych nieparametrycznych modeli wyceny opcji. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 301 (71), s. 81-92, Szczecin 2013. 
 9. Marjak H., Koncepcje nauczania na odległość i e-learningu w szkolnictwie wyższym. Folia Pom. Univ. Tech. Stetin., Oeconomica 287 (63), s. 167–178, Szczecin 2011.
 10. Marjak H., Identyfikowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstw tworzących mWIG40 za pomocą sieci neuronowych, Folia Pom. Univ. Tech. Stetin., Oeconomica 291 (66), s. 105-113, Szczecin 2011.
 11. Marjak H., Neuronowe modele identyfikowania sytuacji finansowej średnich przedsiębiorstw. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą 2011, nr 37, s. 217-228.
 12. Marjak H., Neuronowe modele identyfikowania sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Roczniki Naukowe SERiA, T. XII, Zeszyt 3, s. 263-268, Warszawa-Poznań-Szczecin 2010.
 13. Marjak H., Ekonomiczne gry symulacyjne w środowisku wirtualnym. Folia Pom. Univ. Tech. Stetin., Szczecin 2009.
 14. Marjak H., Kryteria wyboru architektury sieci neuronowych finansowe czy błędu prognozy. Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Nr 22, Bydgoszcz 2009, s. 107-114.
 15. Marjak H., Architecture Selection for Neural Networks - a Financial Criterion or a Prediction Criterion, W: Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 17, No. 3B, Szczecin-Świnoujście 2008, s.255-260. 
 16. Marjak H., The implementation of neural networks in the management of investments on the Warszawska Giełda Towarowa (WGT), W: Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, No. 15, s. 63-68, PSZW 2008.
 17. Marjak H., Metody oceny i walidacji stron internetowych. „Innowacje i innowacyjność w sektorze agrobiznesu” red. nauk. M.Adamowicz, Prace Naukowe nr 45 (SGGW), s. 355-367, Warszawa 2008.
 18. Marjak H., Metody inteligencji obliczeniowej. Zastosowanie sieci neuronowych w prognozowaniu, Publikacja w Folia Univ. Agric. Stetin., Oecon., 258, 49 (2007), s. 107-122, Szczecin 2007.
 19. Marjak H., Emulator kalkulatora finansowego Hewlett Packard 12c – poszerzenie wiedzy o funkcjach finansowych. Publikacja w materiałach konferencyjnych „Dydaktyka w naukach ekonomicznych”, 4 grudzień 2007 r., Szczecin.
 20. Marjak H., Analiza działań marketingowych on-line nadmorskich gmin województwa zachodniopomorskiego, Folia Univ. Agric. Stetin., Oecon. 256 (48), s. 213-218, Szczecin 2007.
 21. Marjak H., Wykorzystanie modułu Dystrybucja systemu IFS Applications w dydaktyce Przedmiotu Komputerowe Systemy Zarządzania. Publikacja w materiałach konferencyjnych „Dydaktyka w naukach ekonomicznych”, 5.12.2006 r. Szczecin.
 22. Marciniak M., Marjak H., Portale korporacyjne w zarządzaniu wiedzą na przykładzie firmy „Komfort”, POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZADZANIA WIEDZĄ. Seria: Studia i Materiały, Bydgoszcz 2005, s.114-121.
 23. Marjak H., Algorytmy genetyczne w zastosowaniach ekonomicznych. Publikacja w Folia Univ. Agric. Stetin., Oecon., 245(44): 431-434, Szczecin 2005.
 24. Marjak H., Elektroniczne platformy handlu na rynku walutowym. Publikacja w Folia Univ. Agric. Stetin., Oecon., 245(44): 281-288, Szczecin 2005.
 25. Marjak H., Kategorie handlu elektronicznego w działalności typu B2C. Konferencja: IT AS 2004, Szczecin 2004.
 26. Marjak H., Kategorie e-commerce w działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych BTN, Seria B, nr 54, s. 388-397, Bydgoszcz 2004.
 27. Marjak H., Aukcje elektroniczne w działalności handlowej małych i średnich przedsiębiorstw związanych z agrobiznesem, Publikacja w Pr. Nauk. AE Wroc., s. 29-37, Wrocław 2004.
 28. Marjak H., Sklepy internetowe w działalności handlowej przedsiębiorstw związanych z agrobiznesem, Publikacja w Folia Univ. Agric. Stetin., Oecon., s. 119-124, Szczecin 2004.
 29. Marjak H., Wykorzystanie wybranych metod optymalizacji sieci neuronowych w prognozowaniu indeksu WIG-spożywczy, Roczniki Naukowe SERiA, Warszawa-Poznań-Koszalin 2003, T. V, Zeszyt 5, s. 102-106.
 30. Marjak H., Zastosowanie sieci neuronowych w prognozowaniu wybranych wskaźników koniunktury branży rolno-spożywczej, Pr. Nauk. AE Wroc. 2003, Nr 983 (T.1), s. 562-570.
 31. Marjak H., Badania sieci neuronowych - metodologia, algorytmy optymalizacji topologii sieci. Folia Univ. Agric. Stetin., Oecon. - 2003, 232, 42.
 32. Marjak H., Marciniak M., 2002, Portale internetowe dla polskiego agrobiznesu, Fol. Univ. Agric. Stetin., Oecon. 230(41), Szczecin, s. 113-122.
 33. Marjak H., 2002, Branżowe portale internetowe w aktywizacji polskiego agrobiznesu. W: Agrobizens 2002. Przemiany w agrobiznesie i obszarach wiejskich, oraz ich następstwa. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oscara Langego we Wrocławiu, nr 941, t. II, s. 85-90.
 34. Marjak H., 2002, Zarządzanie ryzykiem z wykorzystaniem sieci neuronowych w agrobiznesie. W: Wykorzystanie lokalnych i regionalnych czynników w społeczno-gospodarczej aktywizacji obszarów wiejskich. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 24-29.06.2002, Szczecin-Kopenhaga-Niechorze.
 35. Marjak H., 2001, Wykorzystanie pakietu SNNS w nauczaniu przedmiotów związanych z problematyką sztucznych sieci neuronowych, W: Materiały „IX Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne”, PŁ Łódź, s. 291-304.
 36. Marjak H., 2001, Prognozowanie cen kontraktów terminowych na dolara amerykańskiego z wykorzystaniem wybranych algorytmów uczenia sieci neuronowych, W: "Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych - II", SGGW Warszawa. 
 37. Marjak H., 2001, Prognozowanie cen pszenicy konsumpcyjnej w regionie Pomorza Zachodniego z wykorzystaniem wybranych algorytmów uczenia sieci neuronowych. W: Organizacja i Zarządzanie w Regionie Nadmorskim, KOiZ PAN, Szczecin, s. 276-284. 
 38. Stankiewicz B., Marjak H., Brelik A., 2000, Future contracts – comparatively analyse of WIG20-USD. In: Proceedings of VII International Conference „Advanced Computer Systems”, October 2000, Szczecin, 213-217. 
 39. Stankiewicz B., Marjak H., 2000, Wykorzystanie wybranych algorytmów uczenia sieci neuronowych do prognozowania kursu dolara amerykańskiego. W: Materiały konferencyjne „Rynek kapitałowy-skuteczne inwestowanie” cz. I, 21-23 września 2000, Międzyzdroje, s. 93-103.
 40. Żukowski P., Marjak H., Grabowiecka R., 2000, Metodyczne podstawy stosowania sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu. W: Materiały konferencyjne „Rynek kapitałowy-skuteczne inwestowanie” cz. I, 21-23 września 2000, Międzyzdroje, s.389-398. 
 41. Żukowski P., Marjak H., Grabowska R., 2000, Metody optymalizacji architektury sieci neuronowych z możliwością zastosowania w nawigacji, W: Materiały konferencyjne II Sympozjum „Nawigacja Zintegrowana”, 25-26 maj 2000, Szczecin, s. 251-260.
 42. Marjak H., 2000, Prognozowanie kursu dolara amerykańskiego z wykorzystaniem sieci neuronowych. W: Materiały konferencyjne „Komputerowe wspomaganie decyzji w gospodarce kraju”, 25-26 maj 2000, Szczecin, s. 195-204. 
 43. Marjak H., 1999, Wykorzystanie pakietu SNNS w badaniach nad sztucznymi sieciami neuronowymi. W: Zastosowanie Informatyki w dydaktyce i pracach badawczych, Szczecin 25-26 listopada 1999, s. 89-94.
 44. Marjak H., 1999, Wybrane modele sztucznych sieci neuronowych wykorzystywanych w prognozowaniu kursów walorów giełdowych, Fol. Univ. Agric. Stetin., Oecon.191, Szczecin, s. 355-366.
 45. Marjak H., 1999, Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do prognozowania cen kontraktów terminowych, W: Komputerowe wspomaganie decyzji w gospodarce żywnościowej, AR Szczecin, s. 203-213. 
 46. Orylska J., Marjak H., 1998, Sieci neuronowe w kształceniu studentów kierunku „Ekonomia”, 8 Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym”, WSP Kraków.
 47. Orylska J., Siemianowski L., Marjak H., 1998, Fuzzy logic in expert systems for agriculture W: Application of informatics and simulation modelling in didactic process and research activities, AR Szczecin. 
 48. Marjak H., 1998, Application of neural networks to forecasting values of selected stock indeces, W: „Application of informatics and simulation modelling in didactic process and research activities”, Szczecin.
 49. Marjak H., 1998, Sztuczne sieci neuronowe w zastosowaniach ekonomicznych, W: „Wybrane zagadnienia informatyki w gospodarce wobec integracji z Unią Europejską”, AR Szczecin.
 50. Orylska J., Marjak H., 1998, Sztuczna inteligencja w zastosowaniach ekonomicznych, Fol. Univ. Agric. Stetin., Oecon. 189, AR Szczecin.
 51. Marjak H., 1998, Przegląd wybranych rodzajów sztucznych sieci neuronowych i ich zastosowań, Fol. Univ. Agric. Stetin., Oecon.183, Szczecin, s. 47-52.
 52. Marjak H., 1997, Przesłanki zastosowań sieci neuronowych w zarządzaniu inwestycjami na giełdach towarowych, W: „Ekonomiczne i społeczne problemy przekształceń w rolnictwie w aspekcie wstąpienia do Unii Europejskiej”, AR Szczecin.
 53. Marjak H., 1997, Wykorzystanie Internetu w badaniach związanych z problematyką sztucznych sieci neuronowych, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Metodyka zastosowań informatyki w dydaktyce i pracach badawczych”, AR Szczecin.